№1 январь-февраль 2011 год
By maukazan On 1 Мар, 2011 At 11:44 ДП | Categorized As 2011 | With 0 Comments

мазмұны    *    содержание

 

О С.З. Зиманове

Жұмағұлов Б. Алғы сөз

Мұтанов Ғ. С.З. Зиманов туралы

Мәми Қ. Заң ғылымдарының атасы

Рогов И. Поздравление

Сұлтанов Қ. Ұлт келбеті

Жұрынов М. Батыр тұлға

Мансуров З. Ш.Б. Батталова – Ученый, Гражданин, Личность

Қалмырзаев Ә. Академик Салық Зиманов

Әбдезұлы Қ. Тәуелсіздік тұғырын биіктеткен тұлға

Шарманов Т. Заң заңғары

Ормантаев К.С. Абыз азаматты көзі тірісінде ардақтай алсақ…

Тұрғараев Б. Ұлттың ұлы мерейі

Сейтмұхаммедов К. Ұлт мақтанышы

Алауханов Е. Қазақ заңының патриархы Салық аға туралы…

Байдельдинов Д., Айгаринова Г. Халқымыздың біртуар ғалымы  — академик Салық Зиманұлы Зиманов

 

С.З. Зимановтың еңбек жолы

заңтану  –  юриспруденция

Алауханов Е.

Проблемы юридического образования в Казахстане

Лиховая С.Я.

Актуальные вопросы усовершенствования норм об уголовной ответственности

за нарушения интересов семьи, подопечных, несовершеннолетних

(по УК Украины)

Агузаров Т.К.

Преступления против власти в законодательстве ряда зарубежных стран

Сейтжанов Ә.Ә.

Қазақстан Республикасындағы Ислам банктеріне арналған пруденциалдық

нормативтер мен шектеулердің құқықтық негіздері

Бекжигит А.Т.

Участие адвоката – защитника в пересмотре судебных решений и принцип

«non bis in idem»

Сматлаев Б.М.

Основные направления судебно-правовой реформы

Буйтеков Ж.

Профилактика преступлений органами внутренних дел

Романенков А.Ф.

О роли правового статуса адвоката на  обеспечение конституционного права граждан на  квалифицированную юридическую помощь

Грачева Ю.В.

Оценочное понятие «исправление осужденного» – один из источников

судейского усмотрения в институте условного осуждения

Маликов С.В.

Уголовно-правовые сроки и дополнительное наказание: необходимый

Компромисс

Миннигулова Д.Б.

Перспективы социального партнерства на государственной гражданской

службе в Российской Федерации

Нагаева Т.И.

Нападение как вид преступного деяния

Қасымжан М.Қ.

Дәлелдеу процесінің қажетті элементі ретіндегі жанама дәлелдемелерді

бағалаудың түсінігі

Медетова А.М.

Концептуальные проблемы реформирования административно-правовых

отношений

Балшикеев С.Б.

Власть как компонент социального управления

Мұрсалова Л.А.

Есірткі притонын ұйымдастырушының (ұстаушының) қылмыстық-құқықтық

және қылмыстық атқарушылық сипаттамасы

Муйденова Ә.Қ.

Кеден төлемдері мен алымдарын төлеуден жалтаруды жасау мен жасыру

белгілері

 

филология

Әбдиманұлы Ө.

Ұлттың рухани ұстазы

Тұрсынова Г.Т.

Қазақ тілін мамандыққа сәйкес меңгертудің лингвистикалық негіздері

Иманалиева Ғ.Қ.

Сөйлеу жағдаяты және тілдік бірліктердің эмоционалды қызметі

Мустафаева А.А.

основные направления формирования терминов информатики в

арабском языке (синтаксический способ)

Бисембай Р.

Т. Ахтанов шығармаларындағы соғыс және адам тағдыры

 

философия

Сейлханова Б.К.

Психология мәселелерінің Абай өлеңдерінде берілуі

Аллахвердиева Р.А.

Формы проявления глобализации в мировоззрении

 

экономика

Ильина И.В., Сидоренко О.В.

Развитие зернопроизводства в регионах Российской Федерации

Букаева А.Д.

Анализ экспорта и импорта в аграрном секторе Республики Казахстан

Мұстафин М.Ө.

Табыстылықтың абсолютті көрсеткіштерін талдау

Адилбекова Ж.М.

Кәсіпорынды дамытудың экономикалық стратегиясын қалыптастыру

 

Педагогика

Даумов Н.Ғ.

Педагогтардың ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығын

қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері мен күтілетін нәтижелері

Сулейменова Г.Г.

Развитие  информационно-коммуникационных технологии в образовании

 

медицина

Раушанова А.Е.

Альтернативные подходы к анемии беременных

 

Некролог

Козаченко И.Я. Обояние талантом

Рустамбаев М.Х. О Е.И. Каиржанове

 

Алауханов Е.О.

Ділдә Матайқызы Тасмағанбеткелінінің «Ана туралы жыр» атты кітабына пікір

Тасмағамбет келіні Ділдә Матайқызының «Ұрпаққа ұлағат» атты кітабына пікір

 

Біздің авторлар  ………………………………….

Наши авторы  …………………………………….

Our authors  ………………………………………

About -

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.