Первая попытка развития правовой журналистики начала свою работу в главном вузе страны
By maukazan On 17 Май, 2012 At 10:06 ДП | Categorized As 2012, №1 (18) январь-февраль | With 0 Comments

ҚР ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ  ТӨРАҒАСЫ БЕКТАС БЕКНАЗАРОВТЫҢ  ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ-ДЕ ӨТКЕН «ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ БҮГІНГІ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ» АТТЫ СЕМИНАРДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ  *  ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РК БЕКТАСА БЕКНАЗАРОВА НА СЕМИНАРЕ «РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ», ПРОШЕДШЕГО В КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

 

Қадірменді оқытушылар,

құрметті студенттер мен университет қонақтары!

Алғашқы қазақ зиялылары білім алған қара шаңырақ, Қазақ ұлттық университетінде журналистика факультетінің абыройы қашанда асқақ.

Халқымыздың небір майталман перзенттерінің шығармашылық, азаматтық  дәстүрлерін жалғастырып,  Қазақстан тәуелсіздігінің тұғырлы, руханиятының биік болуына шұрайлы шығармаларымен, отты ойларымен қызмет етіп жүрген  журналистердің еңбегі қашанда  құрметке лайық. Сондықтан да сіздердің  шақыруларыңызды шын ықыласыммен қабылдап, бүгінгі бас қосуымыз ашық ой бөлісу мен келелі кеңесу болады деген сеніммен келдім.

Сот жүйесінің жұмысы, сот реформасы жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында барынша жан-жақты жазылып жатқандықтан, сөзімді бүгінгі кеңесіміздің тақырыбы төңірегінде – сот пен бұқаралық ақпарат құралдарының арақатынасы, сот-құқықтық журналистикасы туралы өрбіткенді жөн көріп отырмын.

Конституцияда бұл туралы жазылмаса да,  қоғамда журналистика төртінші билік деген ұғым қалыптасқан. Журналистер қаламның ұшымен, сөздің күшімен қоғамдық сананы қалыптастырады, қоғамдық ой тудырады. Сондықтан оларға жүктелер жүк ауыр, міндет мәртебелі.

Нақ осындай міндет біздерге, үшінші мемлекеттік билік – сот жүйесіне де тән.  Біз қоғамды заңсыздықтан, қиянаттан  қорғауға,  заң әділдігін сақтауға жауаптымыз. Олай болса, судьялар мен журналистердің ойлары орайлас, мақсаттары мазмұндас.

Ал енді осы ортақ мақсатты іске асыру жолдары қалай? Бұл жерде басы ашық мәселе – сот қызметінің ашықтығын, жариялылығын жүзеге асыруға, халық пен сот арасын жалғастыруға  ықпал ету тетігі бұқаралық ақпарат құралдарының қолында. Ал журналистерді жатырқамай жақын тарту, оларға  қажетті ақпарат беру,  заңды қолдану, сот төрелігін жүзеге асыру мәселелерінің қыр-сырын  түсіндіру соттың еншісінде.

Өзгеден құрмет күту үшін өзі де өзгені сыйлауы қажеттігін  әрбір  тәрбиелі, мәдениетті адам түсінеді деп ойлаймын. Осы қарапайым  қағида сот пен  бұқаралық ақпарат құралдарының арасындағы өркениетті, мәдениетті қарым-қатынастың қалыптасуына  тікелей қатысты. Өзгенің пікірін сыйлаудың үлгісін сот пен бұқаралық ақпарат құралдары өздері көрсетуі керек деп ойлаймын.

Уважаемые участники встречи!

 

Прежде всего, хотел бы поблагодарить за организацию нашей встречи ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби – Галимкаира Мутановича Мутанова, а также декана факультета журналистики Есбергена Оразулы Алауханова.

Факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби – старейший в республике. Мне особо приятно подчеркнуть, что профессорско-преподавательский состав университета состоит из признанных ученых, журналистов, редакторов.

Хочу отметить актуальность выбранной тематики встречи как для представителей судейского сообщества, так и для студентов, которым наша встреча, возможно, поможет в определении их специализации. Тем более, что скоро в стенах университета ожидается открытие Клуба журналистов.

В рамках своего выступления я хочу рассказать о специфике взаимоотношений судов и средств массовой информации. И, конечно же, отвечу на все интересующие вас вопросы.

Та профессия, которую вы для себя выбрали, – безусловно, исключительно интересная.

Это творческая деятельность, где основой профессии является объективное освещение любых сторон реальной действительности.

Журналист осуществляет оперативный поиск актуальной информации, ее отбор, проверку на достоверность и переработку в журналистский материал определенного жанра. Основная функция журналисткой деятельности – формирование общественного мнения и создание прочного моста между государством и обществом.

Есть такое высказывание Ричарда Никсона: «Выгоднее вложить один доллар в прессу, чем десять долларов в оружие: оружие вряд ли заговорит вообще, а пресса с утра до вечера не закрывает рта».

Суды, как государственные органы, непосредственно придерживаются политики открытости, прозрачности и доступности правосудия.

Мы руководствуемся поручениями Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, данными на прошедшем 18 ноября 2009 года V съезде судей Казахстана. Глава государства поставил задачу – повысить уровень доверия граждан к судебной системе. И в достижении этой цели чрезвычайно важна и неоспорима роль средств массовой информации.

Сегодня у нас все еще существует сдержанное отношение к налаживанию взаимного конструктивного сотрудничества как со стороны судей, так и со стороны журналистов.

Вместе с тем, судебная, правоохранительная системы и СМИ функционируют в одной социальной среде. Выполняя различные функции и имея разную природу, они, тем не менее, должны одинаково служить общественным интересам.

Становление и эффективное функционирование свободной прессы и независимого правосудия в значительной степени зависят от согласованного взаимодействия этих двух институтов государства и общества: суда как самостоятельного органа власти и прессы как влиятельного общественного механизма.

Информация о деятельности судебных органов должна способствовать повышению роли суда в общественном сознании.

Если же работники СМИ жалуются на судей, когда те либо не желают допускать представителей прессы в зал заседания, либо ограничивают их право вести видео- и аудиозапись, либо отказываются комментировать решение суда, то такое поведение нередко объясняется некоторым недоверием на действия самих журналистов, которые допускают грубые ошибки в своей работе и даже мешают нормальному отправлению правосудия. И это зачастую вызывает серьезные конфликты.

Я приведу пример из практики работы судов Соединенных Штатов Америки.

Во всех федеральных судах США ни при каких условиях не разрешается вести видеосъемку и использовать фотовспышку. Подобного рода использование технических средств допускается в судах, которые занимаются более мелкими преступлениями, что хотя бы меньше привлекает внимание прессы. И суды штатов могут разрешать или не разрешать фото- и видеосъемку – это все на усмотрение суда.

Нередко, журналисты, не обладая необходимым объемом правовых знаний, в своих выступлениях подчас искаженно представляют деятельность судов, ход и результаты судебных процессов, высказывают юридические суждения и дают оценки, неверно ориентирующие читателей, деформирующие правосознание, умаляющие престиж судебной власти.

На первый взгляд создается впечатление, что средства массовой информации очень часто обращаются к судебной тематике, но обстоятельных, серьезных публикаций, значительных как по объему, так и по глубине постановки проблем, весьма мало.

Пристальное, углубленное внимание журналисты уделяют лишь отдельным темам, некоторым судебным делам. С другой стороны, важные общественные события, например, в экономической сфере (отношения собственности и др.), отражающиеся в деятельности судов, освещаются явно недостаточно.

К числу факторов, вызывающих стойкий, повышенный интерес СМИ (что выражается в относительно большом объеме публикаций, повторных обращениях к одним и тем же событиям, стремлении зафиксировать их динамику и т.д.), относятся общественная значимость описываемого события, степень его сенсационности и скандальности, а также участие в судебном процессе известных «знаковых фигур» – политиков, бизнесменов, высокопоставленных государственных чиновников.

В целом же, журналистов, как правило, в первую очередь, интересует «читабельность» их материалов, способствующая в конечном итоге повышению популярности и тиража издания, росту известности и авторитета автора. Это вполне понятно и объяснимо, если встать на позицию самих журналистов и редакций СМИ, но далеко не всегда оправданно с точки зрения общества. Здесь я не говорю о государственных СМИ, деятельность которых, прежде всего, направлена на пропаганду государственной политики.

Да, конечно, и мы сами – судьи – должны приложить усилия для формирования адекватного представления о себе и своей деятельности. И мы проводим эту работу. Наши принципы – открытость, доступность, объективность, достоверность и тесное взаимодействие со СМИ по вопросам обмена информацией.

В первую очередь, мы обеспечили беспрепятственный допуск журналистов на открытые судебные заседания.

В Аппарате Верховного Суда работает Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации, на постоянной основе проводятся брифинги и пресс-конференции.

Во-вторых, повсеместно внедряются передовые  информационные технологии.

На Интернет-ресурсе Верховного Суда представлены такие информационные системы, как «Справочник по судебным делам» и «Банк судебных актов». Через них обеспечен доступ участников процессов к интересующим судебным материалам.

В-третьих, стоит отметить огромную работу Союза судей по взаимодействию судов и СМИ. Союз Судей на постоянной основе организует конкурсы среди журналистов на лучшее объективное  освещение судебных процессов.  Ведется работа по проведению Форумов «Суды и СМИ Казахстана», общественное объединение, тем самым пропагандирует единственный источник информации – судебный акт, судебный процесс, судебное следствие. Поддержка деятельности Союза судей – сегодня безусловна и приоритетна.

В рамках вышеназванного Форума «Суды и СМИ Казахстана» проводятся цикл специальных праворазъяснительных, просветительских семинаров-тренингов, к примеру, по освоению практических навыков по выступлению с публичной речью перед телекамерой, по темам «Что нужно знать судебному репортеру?» и «Диффамация».

Я думаю, ваши студенты, будущие журналисты, которые уже сейчас выбрали для себя правовую тематику, могут принять участие в заседаниях форума и получить много нового и интересного. Полагаю, что факультету журналистики нужно развивать взаимодействие с Союзом Судей.

В-четвертых, одним из масштабных проектов является создание Гильдии судебных репортеров Казахстана.

Инициаторами создания выступили Союз судей Республики Казахстан, международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» и Союз журналистов Казахстана.

Гильдия нужна, прежде всего, для взаимодействия гражданского общества и судейского корпуса. В новое объединение могут войти те журналисты, которые специализируется на правовой тематике.

Создание Гильдии будет способствовать развитию судебной и правовой журналистики на основе высоких профессиональных и этических стандартов, развитию  доверительных отношений между журналистским и судейским сообществами, средствами массовой информации и судами, укреплению независимости судебной власти, ее транспарентности и эффективности.

В Российской Федерации существует аналогичное объединение, состоящее из наиболее авторитетных журналистов, пишущих на судебные и правовые темы.

Гильдия возникла как реакция профессиональных журналистов на ту совершенно неприемлемую в профессиональном и нравственном отношении ситуацию, которая сложилась в российской журналистике в середине 90-х годов и которая привела к почти полному разрыву отношений между журналистами и судьями, СМИ и судами.

Члены Гильдии приняли Декларацию «О принципах честной работы в жанре судебного очерка, репортажа и журналистского расследования». Данная Декларация представляет из себя свод основных профессиональных и этических принципов и правил работы журналистов.

 

Уважаемые участники встречи!

Судебная специфика всегда предполагает конфликт интересов. В связи с этим стоит отметить такую особенность судейской профессии: ни одно судебное решение не может удовлетворить притязания обеих сторон. В такой ситуации одна из сторон, оставшаяся недовольной вынесенным решением, начинает искать «причины» столь несправедливого (на ее взгляд) исхода дела.

Соответственно, отсюда простор для различных толкований и даже прямых обвинений в адрес якобы ангажированных и зависимых судов. Поэтому принципы прозрачности и открытости, объективности, достоверности и тесного взаимодействия по вопросам обмена информацией – это то, что судебная система может противопоставить огульной критике. Суды практикуют открытое судопроизводство, исключающее немотивированные запреты и ограничения к доступу информации. Это требование должно неукоснительно соблюдаться и стать принципиальной позицией каждого судьи. И необходимо не забывать, что суды – это правоприменительный орган, судьи принимают решение исключительно в рамках действующего законодательства.

Я еще раз хочу поблагодарить организаторов за актуальность выбранной темы, и предоставить вам возможность задать интересующие вопросы.


About -

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.